Integritetspolicy

ca.png

Changing attitudes tar seriöst på medlemmars och kunders personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR*.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


Personuppgift och behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person. Till och med bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator kan vara personuppgifter även om inte några namn nämns. Ifall olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) och krypterade uppgifter kan kopplas till fysiska personer så är även detta att räkna som personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar av personuppgifter är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Ansvar för insamlade personuppgifter
Changing attitudes, organisationsnummer 802465-3480, med adress Svartbäcksgatan 32, 753 32 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter.

Personuppgifter som vi samlar in om dig som medlem/kund och i vilket ändamål:


1. Medlemskap

För att kunna hantera (registrera och förnya) ditt medlemskap så utförs följande behandlingar:

 • Medlemsvärvning (kommunikation innan och efter medlemsvärvning)

 • Medlemsinskrivning (via changingattitudes.co till mailchimp.com)

 • Medlemsregister (vår databas som ligger hos mailchimp.com)

För att kunna hantera registrering av ditt medlemskap så samlas följande kategorier av personuppgifter in:

 • Mail

 • Förnamn

 • Efternamn

 • Personnummer (som medlem i Changing attitudes behöver du ej uppge de fyra sista siffrorna i ditt personnummer)

 • Kontaktuppgifter (adress, postnummer och ort)

 • Kön (tjej, kille eller annat)

 • Fråga om medlemskap

 • Vilken stad du bor närmast (de olika alternativen är de städer där Changing attitudes har team)

För att kunna hantera en eventuell förnyelse av ditt medlemskap så följer vi följande rutiner:

Vi kommer använda informationen du anger för att säkerställa inför MUCF (Myndigheten för Civil- och samhällsfrågor) att du är du. När du blir medlem får organisationen statligt stöd. Den här informationen används enbart för att:

 1. Säkerställa att du är du

 2. Kontakta dig när det är dags att förnya ditt medlemskap

 3. Kontakta dig en gång per år för att ge dig inbjudan till årsmötet

Vid utgånget medlemskap får du först en e-post med en länk som du kan klicka på om du önskar förnya. Besvaras inte detta mail så kontaktas du istället av en av våra medlemmar för att erbjudas ytterligare ett års gratis medlemskap. Den medlem som kontaktar dig med en förfrågan att förnya ditt medlemskap har signerat ett sekretessavtal.

Ditt medlemskap i Changing attitudes är helt gratis och gäller i ett år åt gången. Se våra stadgar för mer information om hanteringen av ditt medlemskap.


2. Beställning/köp

För att kunna hantera beställning/köp så utförs följande behandlingar:

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)

 • Hantering av betalning

 • Hantering av reklamations- och garantiärenden

För att kunna hantera beställning/köp så samlas följande kategorier av personuppgifter in:

 • Mail

 • Förnamn

 • Efternamn

 • Kontaktuppgifter (t ex adress och telefonnummer)

 • Köpinformation (t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka kunden köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


3. Kundservice

För att kunna hantera kundserviceärenden så utförs följande behandlingar:

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)

 • Identifiering av medlem/kund

 • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)

För att kunna hantera kundserviceärenden så samlas följande kategorier av personuppgifter in:

 • Mail

 • Förnamn

 • Efternamn

 • Kontaktuppgifter (t ex adress och telefonnummer)

 • Din korrespondens

 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.


4. Tävlingar/event

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller events så utförs följande behandlingar:

 • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)

 • Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster (t ex utbetalningar eller resebokningar)

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller events så samlas följande kategorier av personuppgifter in:

 • Mail

 • Förnamn

 • Efternamn

 • Kontaktuppgifter (t ex adress och telefonnummer)

 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.


Källor vi hämtar dina personuppgifter ifrån

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp eller i och med att du väljer att bli medlem i Changing attitudes och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.


Här behandlar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och i MailChimp som finns inom US.


Så länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifka lagringsperioderna under respektive ändamål.


Så hanterar vi e-post

Vi begränsar alltid användningen av dina personuppgifter (bild, namn, adress etc.) i e-post till vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålen.

Vi följer den så kallade uppgiftsminimeringsprincipen som innebär att vi aktivt tar ställning till vilka som behöver ta del av e-post som innehåller personuppgifter: Som huvudregel har endast de personer som har behov av tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete också tillgång till dem.

Vi överväger alltid vilka e-postmeddelanden som skickas, inte minst vilka som ska stå som kopiemottagare.

Vi har tydliga rutiner för återkommande radering av e-post. Vi behandlar enbart personuppgifter så länge de behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

Vi lagrar bara e-post som verkligen behövs för att uppfylla ändamålen och raderar alltid resten. Sparad e-post raderas också, när ändamålen är uppfyllda.

Vi följer lämpliga informationssäkerhetsåtgärder avseende e-posten. Detta innefattar åtgärder som exempelvis skydda e-posten från obehörig åtkomst från utomstående samt tydliga krav på användarnamn och lösenord. För att uppfylla GDPRs krav använder vi ett säkert e-postsystem.


Dina rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett dokument med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats

 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse

 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av

 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t ex sociala medier)

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse
I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för kommunikation. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att kontakta kundservice).

Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.


Så hanterar vi personnummer

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.


Cookies är en liten text bestående av bokstäver och siffror som kan skickas från en webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På changingattitudes.co använder vi inga cookies.

Så använder vi cookies


Så skyddas dina personuppgifter

Vi använder en tredje parts IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. IT-systemet som Changing attitudes använder heter MailChimp och har särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Läs mer om hur MailChimp hanterar och skyddar dina personuppgifter:

I Changing attitudes har endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål tillgång till dem.


Om Datainspektionen som tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


Så kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd

Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar så kan du alltid nå oss med dina frågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på websidan. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på changingattitudes.co och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.