Stadgar

ca.png

§1 Organisationens namn

Organisationens namn är Changing attitudes.


§2 Organisationens säte

Organisationen har sitt säte i Uppsala.


§3 Organisationens ändamål

Changing attitudes finns för att eliminera de attityder som leder till sexköp.


§4 Organisationens värdegrund

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.


§5 Medlemskap

5.1 Enskild person eller lokalavdelning kan beviljas medlemskap i organisationen under förutsättning att denne aktivt tagit ställning för ett medlemskap, respekterar organisationens värdegrund och vill verka för organisationens ändamål. Medlem förbinder sig att följa organisationens stadgar. Beslut om medlemskap som lokalavdelning inom Changing attitudes fattas av riksstyrelsen. Enskilda medlemmar ansluts och organiseras i lokalavdelningar. Grundkraven för att en lokalavdelning ska beviljas medlemskap i organisationen:

 • Haft årsmöte och valt styrelse

 • Verksamhetsberättelse för det föregående året (gäller ej nya lokalföreningar)

 • Lokala stadgar

 • För lokalavdelning som inte uppfyller grundkraven i stycket ovan avslutas medlemskapet i organisationen efter beslut i riksstyrelsen

5.2 Medlem som önskar utträda ur organisationen ska skriftligen anmäla detta till riksstyrelsen.

5.3 Medlem och lokalavdelning som bryter mot organisationens stadgar eller motverkar organisationens ändamål kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av riksstyrelsen och har omedelbar verkan. Riksstyrelsens beslut om uteslutning kan skriftligt överklagas till årsmötet där ärendet behandlas. Om den som uteslutits åter vill bli medlem i organisationen ska ansökan göras hos riksstyrelsen som avgör om nytt medlemskap kan beviljas. Medlem som uteslutits eller gått ur organisationen har inte rätt att få tillbaka det personen skänkt eller betalat in till organisationen.


§6 Organisation

Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena leds organisationens verksamhet av riksstyrelsen. Lokalt bedrivs verksamheten i lokalavdelningar.


§7 Ordinarie årsmöte

7.1 Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet.

7.2 Ordinarie årsmöte hålls varje år senast 30 juni. Kallelse till årsmötet utfärdas av riksstyrelsen senast 4 veckor innan årsmötet. I kallelsen anges tid och plats för mötet, motionsregler samt senaste dag för anmälan av representant för lokalavdelningarna.

7.3 Alla medlemmar i organisationen har närvarorätt och yttranderätt vid årsmötet. Varje lokalavdelning har även rätt till en representant som innehar rösträtt vid årsmötet. För varje ytterligare påbörjat tusental medlemmar har lokalavdelningen rätt till ytterligare en representant. Riksstyrelsen samt representanterna har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Representanterna och styrelseledamöter kan utöva sin rätt via andra kommunikativa eller elektroniska medel men har ej rätt att utse annat ombud i sitt ställe. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande. Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet.

7.4 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • Mötets öppnande

 • Upprop av närvarande

 • Fastställande av röstlängd

 • Val av funktionärer för årsmötet: Mötesordförande, sekreterare till mötesprotokoll och två justerare tillika rösträknare

 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 • Fastställande av dagordning för årsmötet

 • Styrelsens verksamhetsberättelse

 • Fastställande av resultat och balansräkning

 • Revisionsberättelse

 • Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

 • Motioner och propositioner

 • Verksamhetsplan

 • Val av riksstyrelse

 • Val av ordförande för ett år

 • Val av övriga ledamöter växelvis för två år

 • Val av revisor

 • Val av valberedning

 • Övriga frågor

 • Årsmötets avslutande


§8 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner det nödvändigt eller när minst 1/3 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till riksstyrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.


§9 Riksstyrelsen

9.1 Årsmötet väljer en styrelse som leder organisationens arbete mellan årsmötena. Riksstyrelsen ska bestå av 5-8 personer. Ordförande utses av årsmötet. Övriga funktioner för ledamöterna väljs inom riksstyrelsen.

9.2 Styrelsen sammanträder när ordförande, vice ordförande eller minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då minst 2/3 av ledamöterna närvarar varav antingen ordförande eller vice ordförande deltar i mötet. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

9.3 Styrelsen äger rätt att kalla adjungerade vid behov. Denne har förslags- och yttranderätt men saknar rösträtt.

9.4 Styrelsemöten får även ske via andra elektroniska eller kommunikativa medel, exempelvis Skype, telefon och e-post.

9.5 Organisationens firma tecknas av organisationens ordförande och den ledamot som styrelsen utser inom sig, var för sig.


§10 Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till riksstyrelsen samt revisor för det kommande verksamhetsåret. Valberedningen bör bestå av 1-3 personer.


§11 Räkenskaper och revision

11.1 Organisationens räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

11.2 Organisationens samtliga räkenskaper och förvaltning ska granskas av årsmötets utsedda revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen.


§12 Lokalavdelningar

Lokalavdelningen verkar för organisationens ändamål på lokal nivå. En lokalavdelning fungerar självständigt med en egen styrelse. Lokalavdelningens styrelse väljs av lokalavdelningens medlemmar på dess årsmöte. Vid årsmötet har lokalavdelningens alla medlemmar närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt.  


§13 Ändring av stadgarna

13.1 Bestämmelserna i dessa stadgar om organisationens ändamål får aldrig i sin andemening ändras.

13.2 Dessa stadgar kan ändras endast vid ordinarie årsmöte eller vid extra årsmöte med 2/3 majoritet.

13.3 Styrelsen äger tolkningsföreträde vid fråga om innebörden av stadgarna.


§14 Upplösning av organisationen

14.1 Beslut om upplösning av organisationen fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, med minst 6 månaders mellanrum, varav minst ett är ordinarie årsmöte.

14.2 Vid upplösning beslutar årsmötet om organisationens tillgångar. Kopia av årsmötesprotokollen som innehåller beslut om upplösningen ska därefter sändas till Skatteverket för avregistrering av organisationen.