Inga sexköp – ingen sexhandel

 

Var 10:e man i Sverige har någon gång betalat för sex. Sexköp är även en av de primära orsakerna till att sexhandel existerar.

 
ca.png

Effekter

Sexköp har negativa effekter för:

 • Den som prostitueras

 • Sexköparen

 • Samhället


Sexköparen

Det finns tre sorters sexköpare i Sverige:

 1. Allkonsumenten
  Allkonsumenten har inte som motiv att vilja ha djupa relationer, utan önskar främst komma i kontakt med kvinnor. Inte sällan finns ett sexberoende hos den här personen och många är fast i ett ekorrhjul. En del söker sig till kliniker för att få hjälp och stöd.

 2. Relationssökaren
  Den här gruppen sexköpare har ofta svårt med relationer. De kan ha svårt att inleda en intim relation med någon annan, känner sig förbisedda och har ofta en låg självkänsla.

 3. Kompletteringsköparen
  Kompletteringsköpare är på ytan vanliga personer som bland annat upplever att den sexuella relationen med ens partner inte längre tillfredställer en. Den här gruppen sexköpare har familj.  


Attityder hos sexköpare

Sexköpare delar vissa attityder, erfarenheter och beteenden som skiljer dem från personer som inte köper sex.

I jämförelse med personer som inte köper sex rapporterar sexköpare en högre sannolikhet för sexuell aggression och att begå våldtäkt. Sexköpare gör gärna en distinkt skillnad på “vanliga kvinnor” och “kvinnor i prostitution”.

När dessa forskningsfynd jämförs med personer som inte köper sex så indikerar resultaten att sexköpare delar vissa nyckelkaraktärsdrag med män som riskerar att utöva sexuell aggressivitet.


Sexköpare och kriminalitet

Studier visar att sexköpare deltar i signifikant mer kriminell aktivitet än icke-sexköpare. Det är långt större sannolikhet att den som köper sex även begår andra brott, bland annat relaterat till våld mot kvinnor, droger och vapen samt brott mot myndigheter.

Av de brott som är relaterat till just våld mot kvinnor så visade en studie att detta var unikt för just sexköpare.


Sexköpare och våldtäkt

Sexköpare rapporterar själva, jämfört med icke-sexköpare, att de i högre grad har begått sexuellt tvingande handlingar mot kvinnor, både mot kvinnor i och utanför prostitution. Skillnaderna är statistiskt säkerställda. 


Sexköp i Sverige

I en kartläggningen av prostitution i Sverige* uppskattas att 5 % av den svenska befolkningen, dvs 10,2 % av männen och 0,1 % av kvinnorna, över 18 år någon gång köpt sex, vilket sägs motsvarar ca 260,000 – 330,000 personer. 

*Svedin et al. 2012


Sexköp och sexberoende

I en kartläggningen av prostitution i Sverige* så framkom det att under rapportåret 2009-2011 kom 209 enskilda personer i kontakt med någon av KAST-enheterna**. av dessa var 54 % köpare av sexuella tjänster och 42 % hade ett problematiskt sexuellt beteende/sexmissbruk. Av dessa 209 personer mottog 20 % behandling.

Rapportens utvärdering av det behandlingsarbete som KAST-enheterna utför baseras på sammanlagt 29 personers (28 män och 1 kvinna) medverkan och av dessa uppger endast 15 personer (52 %) att de någon gång köpt sex.

I en befolkningsbaserad delstudie som forskarna genomförde, kunde de konstatera att de sexköpande männen skilde sig från de män som uppgav att de inte hade köpt sex på ett flertal punkter. Bland annat rapporterade sexköparna en förhöjd alkohol- eller drogkonsumtion, flera traumatiska händelser under uppväxten, förekomst av våld i tidigare eller pågående parrelationer, stort antal sexualpartners, ett mer aktivt användande av Internet i sexuella syften samt en förhöjd förekomst av ett tvångsmässigt sexuellt beteende.

*Svedin et al. 2012

**Köpare Av Sexuella Tjänster

Ovanstående text är lånad från Länsstyrelsens rapport: "Prostitution i Sverige 2014", här kan du läsa kartläggningen i sin helhet:


Sexköpslagen och sexköpsbrott

Sverige fick 1999, som första land i världen, en sexköpslag som kriminaliserar köp av sexuella tjänster. Sexköpsbrott kan ge påföljden 50 dagsböter upp till 1 års fängelse.

Brottsbalken kap 6, 11 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan*.

Sexköp är ett s k spaningsbrott, vilket innebär att inblandade parter ej har ett intresse av att anmäla brottet. För att hitta och gripa misstänka sexköpare krävs därför polisiära resurser.

*Lag (2011:517)


Utvärdering av sexköpslagen

En utvärdering av sexköpslagen som publicerades 2010 visade att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

De viktigaste slutsatserna i utvärderingen var följande:

 • Antalet människor som utnyttjades i gatuprostitution i Sverige halverades 1999–2008.

 • Innan den svenska sexköpslagen trädde i kraft var förekomsten av gatuprostitution ungefär lika stor i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. 2008 var antalet personer i gatuprostitution tre gånger så många i Köpenhamn och Oslo jämfört med i Stockholm.

 • Farhågan att gatuprostitutionen skulle gå under jord hade inte besannats. All prostitution behöver annonsering för att hitta kunder och om kunderna kan hitta den så kan även polisen det.

 • Prostitution via internet ökade i Sverige under perioden, men inte på grund av sexköpslagen, utan på grund av den ökade användningen av internet i allmänhet. Utredningen konstaterade att prostitution via internet var mycket mer utbredd i Danmark och Norge jämfört med i Sverige.

 • Den märkbara ökningen av prostitution i Danmark och Norge hade ingen motsvarighet i Sverige och det gick inte att se någon annan orsak än effekten av kriminaliseringen av sexköp.

 • Enligt Polismyndigheten (dåvarande Rikspolisstyrelsen) hade förbudet mot sexköp förhindrat etableringen av organiserad brottslighet i Sverige. Lagen hade fungerat som en barriär mot människohandel och hallickverksamhet i Sverige, och att slå mot köparna har varit väsentligt i arbetet med att hitta och lagföra fall av människohandel för sexuella ändamål.

 • Innan lagen trädde i kraft var det många som var kritiska, men undersökningar som har gjorts efter 2009 visar att lagen har stöd av ca 70 procent av befolkningen. Förbudet mot sexköp har alltså både reducerat prostitutionen och haft en normerande effekt.

 • Utredningen kunde inte se att förbudet haft några negativa effekter för personer som befann sig i prostitution.

 • Man kunde dock se att resurserna till de rättsvårdande myndigheterna var avgörande för hur effektivt arbetet mot prostitution och människohandel kan bedrivas.


Sexköpare och relationer

Jämfört med icke-sexköpare så har sexköpare haft betydligt fler sexualpartners.

I en studie framkom det att 54% av sexköparna uppgav att de nuvarande var i en relation. Den samlade bilden från forskningen visar att anledningen till att personer köper sex generellt inte handlar om brist på en sexualpartner. McKeganey (1994) hittade att 66% av sexköpare i Glasgow levde med en partner.

Chetwynd och Plumridge (1994) hittade att 50% av Nya Zealands sexköpare var i en relation.


Första sexköpet

I en studie rapporterade 44% av intervjupersonerna att deras första sexköp skedde innan de själva fyllde 21 år. Fynden i studien visade på en åldersvariation från 12 år till 58 år.

Mer än två tredjedelar av männen (78%) hade köpt sex innan de hade fyllt 25 år.


Senast uppdaterad: 2019-03-18


Boka föreläsning

Du vet väl att vi föreläser om sexköp. Boka oss nu.