Hur påverkar pornografi oss?

 

Porrkonsumtion kan ha en problematisk inverkan på unga konsumenters hälsa; sexualitet, livsstil, relationer och attityder.

 
ca.png

Pornografi

Forskning indikerar starka orsakssamband mellan pornografikonsumtion och sexuellt aggressiva attityder som i sin tur är en riskfaktor för sexualbrott. Att konsumera pornografi ökar dessutom den statistiska sannolikheten för sexköp, vilket är en av anledningarna till att Changing attitudes inkluderar pornografin i arbetet med att förebygga sexköp. Ytterligare en anledning är att pornografikonsumtion kan ha en inverkan på unga konsumenters hälsa; sexualitet, livsstil, relationer och attityder.


Pornografi och attityder

Pornografikonsumtion kan förändra våra attityder. Både s k experimentella och icke-experimentella studier visar ett övergripande statiskt säkerställt positivt samband mellan pornografikonsumtion och attityder som stödjer eller trivialiserar våld (mot tjejer/kvinnor). Ju mer fysiskt och verbalt aggressiv pornografin är ju större inverkan har dessutom konsumtionen av den på våra attityder: här visar forskningen en statiskt säkerställt större samband. Men även pornografiskt material så som 50-talets Playboy-tidningar har en statistiskt säkerställd inverkan på våra attityder. 


Pornografi och sexuellt aggressiva attityder

Konsumtion av såväl vålds- som ickevåldspornografi gör med statistisk säkerhet män i normalpopulationen mer sexuellt aggressiva samt producerar attityder som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor (s k våldtäktsmyter), vilket ny forskning som analyserat närmare 50 års s k experimentella och naturalistiska kvantitativa studier på sambandet mellan pornografikonsumtion och mäns våld mot kvinnor visar*.

Psykologer har visat att pornografikonsumenter har en tendens att tycka att kvinnor antingen är "promiskuösa" eller "asexuella", dvs det s k hora-madonna-komplexet. Den kommersiella pornografin förstärker sådana intryck av promiskuitet vilket gör att kvinnor blir en måltavla för aggressioner samt tas som intäkt för att trivialisera mäns våld mot kvinnor; dessa psykologiska processer förklarar varför ickevåldspornografi ger upphov till liknande konsumtionseffekter som våldspornografin gör**.

När personer som sett vanlig ickevåldspornografi under några veckor sen deltar i simulerade våldtäktsrättegångar så rekommenderar dessa, jämfört med kontrollgruppen, att fängelsestraffen för våldtäkt ska halveras, vilket visar tydligt hur pornografikonsumtion påverkar våra attityder och inställning till sexualbrott***.

*För metastudier se t.ex. Wright, Tokunaga, & Kraus 2016; Allen et al. 1995a; 1995b; Hald, Malamuth, & Yen 2010; för analytiska litteraturgenomgångar och stora enkätundersökningar se t.ex. Malamuth, Addison, & Koss 2000; Foubert, Brosi, & Bannon 2011.

**Zillman & Weaver 1989, 109–21; Leonard and Taylor 1983.

***Zillman & Bryant 1982, 17 tbl.3; jfr. Zillman & Weaver 1989, 115–21 & tbl.4.3, efter korttidsexponering.

Ovanstående text har lånats av Unizon.

Pornografi och sexualbrott

En ny amerikansk studie från 2017 med ungdomar över tid fann att de som tidigare sett våldspornografi löpte en större chans att senare begå sitt första sexuella övergrepp eller sina första sexuella trakasserier än de som inte sett någon slags pornografi. Sambandet är statistiskt säkerställt.

En liknande s k "longitudinell studie" publicerad 2009 med tonårspojkar fann att de som konsumerade mer pornografi generellt (utan frågor om våldsinslag) i 12-14-årsåldern utövade mer sexuella trakasserier två år senare.

Utöver detta finns många välgjorda experiment som styrker orsakssamband och naturalistiska studier som pekar på att experimenten stämmer med verkligheten. Dessa närmar sig hundratalet idag. Olika metoder och mätinstrument pekar på samma statistiskt säkerställda samband mellan mer pornografikonsumtion och mer sexuellt våld och sexuella aggressioner mot kvinnor, inklusive mer sexköp.

En studie från 2013 med 4600 medverkande ungdomar i Nederländerna hittade att pornografi var en faktorerna som påverkade deltagarnas sexvanor, till exempel ett mer experimentellt sexliv och sexköp.

*Brown & L'Engle

Jsm

Pornografi och sexköp

När vi jämför sexköpare som inte konsumerar pornografi med pornografikonsumerande sexköpare så är den senare gruppen statistiskt mer benägen att köpa mer sex. Jämfört med icke-sexköpare tycks även sexköpare konsumera mer aggressiv och kränkande pornografi.

I en studie om sexköpare i Skottland uppgav 79% att den sortens sex de köpte var sexuella handlingar de inte kände sig bekväma att be sin partner om, eller som partnern vägrade utföra. I Chicago var den siffran 48%. Majoriteten sexköpare uppger att de imiterar pornografi med personer i prostitution, vilket t ex kan innebära analsex, sadomasochism eller gruppvåldtäkter som de sett och vill utöva i samband med sexköpet.

En studie från 2013 med 4600 medverkande ungdomar i Nederländerna hittade att pornografi var en faktorerna som påverkade deltagarnas sexvanor, till exempel ett mer experimentellt sexliv och sexköp.

Jsm

Pornografi och unga

I en svensk studie från 2013 framkom att 96% av gymnasiekillar (16 år) någon gång konsumerat pornografi. 70% av dessa konsumerade pornografi minst en gång i veckan och 10% konsumerade pornografi varje dag.

Mer än hälften av tjejerna (65%) hade åtminstone någon erfarenhet av att ha konsumerat pornografi, nästan var tredje (30%) gjorde det ibland - de flesta tjejer konsumerade dock pornografi mindre än en gång i veckan, och bara några få konsumerade mycket.

Den samlade bedömningen från forskningen är att fler killar än tjejer konsumerar pornografi.


Pornografi och sexuella erfarenheter

Jämfört med tjejer som inte konsumerar pornografi så är det framförallt skillnader i sexuella erfarenheter som är tydliga hos de tjejer som konsumerar pornografi: tjejer som konsumerar pornografi är mer sexuellt intresserade och mer sexuellt erfarna jämfört med sina jämnåriga kompisar.

Nästan hälften (43%) av de tjejer som konsumerar pornografi fantiserar om att kopiera de sexuella handlingar som de sett i pornografin och en nästan lika stor andel uppger att de verkligen gjort det. Ändå har färre än var tionde erfarenheter av gruppsex, som i en svensk studie från Uppsala universitet var den näst vanligaste sexfantasin.

Andelen tjejer som har sexuella erfarenheter i form av samlag, oralsex eller analsex är genomgående högre bland de tjejer som konsumerar pornografi än bland de som inte gör det. 38% av de tjejer som konsumerar pornografi har erfarenhet av kompis-sex och 45% uppger erfarenhet av one-night-stands. Jämfört med tjejer som inte konsumerar pornografi så är detta ungefär dubbelt så höga andelar. Jämfört med tjejer som inte konsumerar pornografi så har de tjejer som konsumerar pornografi betydligt större svårigheter med kompisrelationer. Var sjätte flicka som konsumerar pornografi uppger dessa problem.

Forsknings uppvisar ett uppenbart samband mellan pornografikonsumtion och vissa sexuella praktiker. Bl a har porrkonsumenter i högre grad erfarenhet av anal- och oralsex än människor som inte konsumerat porr*.

En studie från 2013 med 4600 medverkande ungdomar i Nederländerna såg hittade att pornografi var en faktorerna som påverkade deltagarnas sexvanor, till exempel ett mer experimentellt sexliv och sexköp.

*Rogala och Tydén 1999; Häggström-Nordin 2005

JSM

Ungas inställning till pornografi

Många unga upplever negativa effekter av porren. Den kan ge prestationsångest och påverka kroppsuppfattningen. Enligt forskaren Magdalena Mattebo vid Uppsala universitet så förmedlar pornografin en stereotyp bild av hur kvinnor och män förväntas bete sig och se ut.


Pornografi och hjärnan

Pornografi kan "kidnappa" hjärnans belöningssystem. Ju yngre en är ju känsligare är en för signalsubstansen dopamin som är det huvudsakliga belönande kemikaliet som utsöndras i hjärnan i samband med pornografikonsumtion. Frisättningen av dopamin vid pornografikonsumtion är ungefär dubbelt så stor som dopaminfrisättning orsakat av matintag. Pornografikonsumtion förändrar hjärnan på samma sätt som hos de som är beroende av fysiska substanser så som kokain och alkohol.

Psykologiska experiment har visat hur konsumenter avtrubbas och söker det mer extrema*, vilket kan förklara varför aggressioner och mer extrema inslag uppfattas ha ökat på senare år i pornografin. Forskare tvingades redan på 1980-talet klippa ihop fragment från olika filmer för att kunna göra experiment eftersom det var omöjligt att hitta en pornografisk film som inte innehöll avhumanisering, kränkningar eller fysisk aggression** – något som också visar på den minimala efterfrågan på ”alternativ” s k "jämställd pornografi" eller "feministisk pornografi".

*Zillman & Bryant 1986

**Check & Guloien 1989, 163


Pornografiberoende

I en studie från Uppsala universitet hittades att fler tjejer än killar (80% respektive 69%) anser att pornografi kan vara beroendeframkallande. Samma studie visade att 7% av pornografikonsumerande gymnasiekillar (16 år) uppger att de “konsumerar mer pornografi än de vill”, vilket skulle kunna vara en indikator på att det föreligger ett beroende. Pornografiberoende finns än så länge inte med i amerikanska DMS-5, även om många menar att det är tidsfråga.

Här kan du se en kortare sammanfattning om pornografiberoende:


Boka föreläsning

Du vet väl att vi föreläser om pornografi. Boka oss nu.