Krav

12 tydliga krav för att uppnå vårt mål

Changing attitudes’ mål: eliminera de attityder som leder till sexköp

ca.png

1

Kvalitetssäkrad
undervisning

Vi kräver en kvalitetssäkrad sex- och samlevnadsundervisning i den svenska skolan där forskningsbaserade, kritiska samtal om pornografi, normer, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp kontinuerligt förs med eleverna.

Den här kunskapen behöver även inkluderas i t ex lärarutbildningen.


2

Skollagen ska efterlevas

Vi kräver en skola som kontinuerligt utvärderar och säkerställer att skollagens nolltolerans mot sexuella ofredanden med anmälnings- och handlingsplikt efterlevs. Flera studier visar att skolan är den vanligaste platsen att utsättas för sexuella ofredanden på, främst elever emellan.

Skollagen fastställer att skolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av förskolebarn och elever.


3

Porrfilter

Vi kräver ett filter som filtrerar bort pornografi från offentliga miljöer, förskolors- och skolors nätverk, de tekniska verktyg (datorer, surfplattor) som skolan delar ut till eleverna samt på samtliga internet- och mobilabonnemang i Sverige.

Den enkla åtkomsten till pornografi producerar sexistiska och ojämställda attityder som i sin tur påverkar skolmiljön och samhället i stort.


4

Åldersverifikation
på porrsajter

Vi kräver att samtliga sajter som distribuerar pornografi även tillhandahåller ett verktyg för så kallad åldersverifikation. I praktiken innebär detta att den som önskar besöka en sajt med pornografiskt innehåll behöver styrka sin myndiga ålder (18 år eller äldre) med hjälp av exempelvis BankID.


5

Skadestånd: 
prostitution

Vi kräver en civilrättslig lagstiftning där den som gör sig skyldig till sexköp ska betala skadestånd till varje person den köpt sex från. Skadeståndet ska motsvara den faktiska skada som handlingarna orsakat.

Forskning visar att en domstolsprocess där skadeståndsanspråken motiveras med ingående beskrivningar av hur personer i prostitution skadas av sexköpen skulle ha en normerande effekt genom att allmänheten upplyses om sexköpens skadeverkningar.


6

Skadestånd:
porr

Vi kräver en civilrättslig lagstiftning där enskilda som drabbas av pornografins skadeverkningar, både av dess konsumtions- och produktionseffekter, kan driva skadeståndsanspråk.

Forskning visar att en domstolsprocess där skadeståndsanspråken motiveras med ingående beskrivningar av hur personer skadas av pornografi skulle ha en normerande effekt genom att allmänheten upplyses om pornografins konsekvenser.


7

Mer resurser

Vi kräver specifikt avsatta resurser till specialiserade polisiära prostitutionsgrupper, Mikamottagningar (stödverksamhet för vuxna som har sex mot ersättning) och KAST-enheter (stödverksamhet för köpare av sexuella tjänster) i Sveriges samtliga sju polisregioner.

Sexköpsbrott är inget storstadsfenomen, därför måste arbetet mot sexköp prioriteras i hela landet.


8

Förhöjt
minimistraff för sexköp

Vi kräver att minimistraffet för sexköp höjs från böter till minst tre månaders fängelse. Förutom att en ändring i straffskalan skulle öka de polisiära resurserna så har det även ett viktigt signalvärde gentemot potentiella sexköpare och övriga i samhället vilket leder till förändrade attityder gentemot det sexualbrott som sexköp är.


9

Slopa kravet på dubbel straffbarhet

Vi kräver att kravet på dubbel straffbarhet för att en svensk domstol ska kunna döma för brottet köp av sexuell tjänst som begåtts utomlands tas bort. Detsamma ska gälla vid försök till ett sådant brott. För detta brott ska en svensk domstol inte heller vara bunden av vilket straff som är föreskrivet på gärningsorten.


10 

Förhöjt straff för köp av sexuell handling av barn

Vi kräver att straffminimum för köp av sexuell handling av barn höjs från böter till minst sex månaders fängelse och att straffmaxium höjs till fyra år. Förutom att en ändring i straffskalan skulle öka de polisiära resurserna så har detta även ett viktigt signalvärde gentemot potentiella sexköpare och övriga i samhället vilket leder till förändrade attityder gentemot det sexualbrott som köp av sexuell handling av barn är.


11

Strikt ansvar

Vi kräver ett strikt ansvar i förhållande till barnets ålder i lagen om köp av sexuell handling av barn samt en hög kontrollskyldighet som innebär att gärningspersonen alltid måste förvissa sig om barnets ålder. Detta innebär att gärningspersonens uppfattning om brottsoffrets ålder inte ska ha någon betydelse, utan att det är brottsoffrets riktiga ålder som avgör: om den utsatte är under 18 år ska domstolarna döma enligt lagen om köp av sexuell handling av barn.


12 

Obligatorisk utbildning

Vi kräver en obligatorisk, nationell utbildning om sexualbrott för hela rättsväsendet, både på utbildningarna samt hos de redan verksamma juristerna, domarna, åklagarna, polisanställda och även för nämndepersonerna. Utbildningen bör innefatta kunskap om forskning och psykologi kopplat till sexualbrott, psykologiska effekter av sexuella övergrepp, könsnormer, pornografi samt vikten av tidiga utredningsåtgärder och korrekta förhör.