Diskrimineringspolicy

ca.png

Changing attitudes strävar aktivt efter att på olika sätt bidra till en mer rättvis och jämställd värld där ingen människa diskrimineras. Följande 5 punkter utgör vår policy för hur vi ska motverka diskriminering:


1

Ingen medlem eller någon som medlemmarna kommer i kontakt med ska diskrimineras, oavsett etnicitet, sexuell läggning, kön, bakgrund eller annat.


2

Den Europeiska konventionen som skyddar de mänskliga fri-och rättigheterna; tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet samt föreningsfrihet ska genomsyra organisationens arbete på alla nivåer.

Det förbud mot diskriminering som fastställts av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna tar upp;

”Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.”

3

Vi ska, i den mån det är möjligt, aktivt sträva efter att berikas av människor från olika bakgrunder och kulturer då detta ger oss en mångfald och en bredd som i sin tur genererar positiva resultat och en organisationskultur som gynnar medlemmarna och organisationens ändamål.


4

Vi accepterar inte någon form av diskriminering, kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller nedlåtande attityd mot en anställd, volontär, medlem eller någon som medlemmarna kommer i kontakt med. Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i vår kommunikation, våra relationer med varandra och i allt vi gör.


5

Changing attitudes ska kännetecknas av en allt-är-möjligt-attityd, optimism och effektivitet samt sträva efter en ständigt öppen och lösningsfokuserad kommunikation, hög kvalitet och en kontinuerlig utveckling.